شعبه رضوی

آدرس:

مشهد - نبش خیابان شیرازی 2 - مجتمع تجاری رضوی

 

شماره تماس:

32292371